kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű       
  szűkítés -   
     

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Rövidítések

Rövidítések

(A másodlagos forrásokat az alábbiakban csak a szűkebb adatokkal írtam le, bővebben lásd a P, Q és R csoportban. – A hónapok nevét nem vettem föl ebbe a mutatóba.)

ÁIMK = Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó [= ESPLA]

ÁK = Állami Könyvkiadó

Bánkuti = Q010 Bánkuti Katalin: Sütő András írói világa. Szakdolgozat. Pécsi Tanárképző Főiskola. 1976. Gépirat, 156 lap.

BB (+ évszám [19]53–[19]88) = Buletin bibliografic. Buk., 1953–1989. A hazai sajtó bibliográfiája, füzetekben jelent meg, havi gyakorisággal. Utóbbi címváltozatai: Bibliografia presei R.P.R./R.S.R.

bev. = bevezető, bevezette

BF45 = P0651 Botka Ferenc – Varga Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1945. 1–2. kötet. Bp., 1982, 1989.

BF70 = P1070 Botka Ferenc: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1945–1970. Bp., 1991.

BLR = R121 *** Bibliografia literaturii romîne 1948–1960. Buc., 1965.

Bp. = Budapest

Buc. = Bucureşti

Buk. = Bukarest

c. = cím, című, címmel

címvált. = címváltozat, -tal

DS1 = P0081 Domokos Sámuel: A román irodalom magyar bibliográfiája, 1831–1960 (1961–1965). Buk., 1966, Irodalmi Könyvkiadó, 903 p. [S. A. a névmutatóban a 897. oldalon.]

DS2 = P0371 Domokos Sámuel: A román irodalom magyar bibliográfiája, 1961–1970. Buk., 1978, Kriterion, 867 p. [S. A. a névmutatóban a 863. oldalon.]

DTK = R490 *** Tanulmányok Sütő Andrásról. Debrecen, 2002. (DTK = a „debreceni tanulmánykötet” munkacím rövidítése)

é. n. = évszám nélkül

Ed. = Editura (kiadó)

EDP = Editura Didactică şi Pedagogică

ELAUS = Editura pt. Literatură şi Artă a Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

EMIA = Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány

EMKE = Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

EPL = Editura pt. Literatură

EPMSz = Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem

ESPLA = Editura de Stat pt. Literatură şi Artă [= ÁIMK]

ex = -ból, -ből

f. = fűzve

Fegó = Q050 *** Sütő András irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. Gáspárné Monostori Judit készülő bibliográfiájának felhasználásával összeállította és kiegészítette Fegó Lajos. Pécs, 1987.

GMJ = Q040 Gáspárné Monostori Judit: Sütő András. Válogatott személyi bibliográfia. Gépirat, 1987.

Görömbei = Q030 Görömbei András: Sütő András. Bp., 1986.

h. n. = hely nélkül

IK = Irodalmi Könyvkiadó

in = -ban, -ben

ism. = ismertető, ismertette

jegyz. = jegyzet, jegyzetekkel ellátta

k. = kötve

k. n. = kiadó nélkül

K. P. = Kuszálik Péter (lásd még a Névmutatót)

KÁMSz = Kolozsvári Állami Magyar Színház

Kántor–Láng = P0170 Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944–1970. Buk., 1973.

KEK = Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

krit. = kritika, recenzió

Kriterion = Kriterion Könyvkiadó

Kvár = Kolozsvár

kvism. = könyvismertető

KZsT = Kemény Zsigmond Társaság

lap = (a sokszorosított kiadványok esetében gyakran csak a papír egyik oldalán található szöveg)

Lázok1 = Q080 Lázok János: Sütő András drámatrilógiája. Mvh., 1997.

Lázok2 = Q090 Lázok János: Sütő András bibliográfia. Drámaírói munkássága 1974–1980 között. Mvh., 1997.

Lh: = lelőhely

LRGB = R231 *** Literatura română. Ghid bibliografic. Buc., 1983.

MÁMSz = Marosvásárhelyi Állami Magyar Színház (nem teszek különbséget a különböző elnevezések között, pl. Állami Székely Színház, Nemzeti Színház Magyar Társulata)

MAT = Magyar Autonóm Tartomány

MATESZ = Magyar Területi Színház, Komárom

megj. = megjegyzés

MIB (+ évszám: [19]50–[19]90) = A magyar irodalom bibliográfiája. Bp. 1951–2000. (A Kozocsa Sándor által elindított sorozat ált. évenként kiadott kötetei.)

MIE = Marosvásárhelyi Írói Egyesület / Írók Egyesülete (= a RISz Marosvásárhelyi Fiókja)

MISzSz = Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

MMAT = Maros–Magyar Autonóm Tartomány

MNK = Magyar Népköztársaság

MÚRE = Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Mvh., Mvhely = Marosvásárhely

MvhMK = Marosvásárhelyi Megyei Könyvtár

MVSz = Magyarok Világszövetsége

NÁMSz = Nagyváradi Állami Magyar Színház

NTA = Nemzetközi Transsylvania Alapítvány

Ny. = nyomda

OBKE = Orbán Balázs Közművelődési Egyesület

OSzK = Országos Széchényi Könyvtár, Bp.

OSzMI = Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Bp.

PIM = Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára, Bp.

Pld. = példányszám

RefCrit = Referinţe critice. Istorie şi critică literară. 1966–1994, 1997. Biblioteca Centrală Universitară Cluj. (Irodalomtörténeti és kritikai bibliográfia. Sokszorosított sorozat, évenként egy-két kötetben.)

Regman = P0230 Cornel Regman: Nuvela şi povestirea românească contemporană, 1944–1974. Buc., 1974.

Réthy = Réthy Andor: Könyvészeti adalék, in: P0170 Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944–1970. Buk., 1973.; a Sütőre vonatkozó rész, a kötet 434–440. oldalán.

Réthy–Váczy = P0751 Réthy Andor – Váczy Leona: Magyar irodalom románul. Könyvészet, 1830–1970. Buk., 1983, Kriterion. 1049 p. [S. A. a névmutatóban az 1029. oldalon.]

RIIMK = A Román Népköztársaság Írószövetségének Irodalmi és Művészeti Kiadója

RISz = Román Írószövetség

RKP = Román Kommunista Párt  

RMDSz = Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Rmk = román–magyar közös könyvkiadás; a „Megjelent a MNK és RNK/RSzK közös könyvkiadási egyezményének keretében”-típusú közlés helyettesítésére

RMK1 = R351 *** Romániai magyar könyvkiadás, 1944–1949. Kvár, 1992.

RMK2 = R371 *** Romániai magyar könyvkiadás, 1950–1953. Kvár, 1995.

RMK3 = R501 *** Romániai magyar könyvkiadás 1990–1998. Kvár, 2003.

RMND = Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók

RMNDT = Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók [Orsz.] Tanácsa

RMP = Román Munkáspárt

RMSz = Romániai Magyar Szó

RNK = Román Népköztársaság

RSzK = Románia Szocialista Köztársaság

S. A. = Sütő András

s. a. r. = sajtó alá rendezte

SAM (+ sorszám) = Sütő András munkái sorozatcímmel az életmű-kiadás kötetei (lásd alább bővebben!)

SÁMSz = Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház

soksz. = sokszorosított

SzÁMSz = Szatmárnémeti Állami Magyar Színház

szerk. = szerkesztette, szerkesztő, szerkesztőség

SzET = Szövetségi Egyeztető Tanács (az RMDSz keretében)

SzISzI = Szentgyörgyi István Színházművészeti Intézet, Marosvásárhely

SzK = Szépirodalmi Könyvkiadó

SzKP = Szovjet Kommunista Párt

TÁMSz = Temesvári Állami Magyar Színház

tart. = tartalom, tartalmazza

tb. = tiszteletbeli

tk. = többek között

tkp. = tulajdonképpen

TKT = Területi Küldöttek Tanácsa (az RMDSz keretében)

vál. = válogatta, válogatott

vö. = vesd össze

zu = -hoz, -hez, -höz (valamelyik Sütő-műhöz kapcsolódó utalás esetén)

Jelek

*** – szerző nélküli írás; többszerzős kötet

♦ – tételszámot követő jel a tételes leírásnál

Τ – tartalom

v – ismertető, ismertette

w – folyóiratokban, lapokban az Anyám könnyű álmot ígér (valamint az Engedjétek… c. kötet) részleteinek első közlése előtt (G csoport)

â – színdarabok címe előtt, a színjátékok listájában (H csoport)

● – 1. hosszabb fölsorolásban a tételeket elválasztó jel; 2. a színjátékok listájában (H csoport) a színházak székhelye előtt

// – elválasztó jel, hosszabb fölsorolásban

+ – elválasztó jel, hosszabb fölsorolásban

® (+ sorszám) – a Csipkerózsika-vita cikkei

# (+ sorszám) – a Földes-vita cikkei

(?) – bizonytalan adat

??? – azonosíthatatlan írás (ált. műveinek fordításánál)

= – 1. párhuzamos könyvcímek esetén a két cím között; 2. ugyanaz, mint… / lásd még

SAM = Sütő András munkái

 (Az életmű-sorozat kötetei különböző kiadóknál jelentek meg, változó szerkesztői koncepció szerint, 1989–2002 között, Sütő András munkái sorozatcímmel, számozatlanul. Az életmű feldolgozása során ennek a sorozatnak SAM munkacímet adtam, melyet a bibliográfia végleges formájában is megtartottam; több hivatkozásnál ez a rövidítés szerepel, nem a tételszám. Alább adom a SAM-kötetek számainak feloldását, a szükséges és elégséges bibl. adatokkal.)  

SAM1 = A0790. Színművek. (1) [Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. + Egy lócsiszár virágvasárnapja. + Csillag a máglyán.] Bp., 1989, Szépirodalmi.

SAM2 = A0820. Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tűnődések; gyászőrségben. Bp.–Buk., 1990, Szépirodalmi – Kriterion.

SAM3 = A0880. Sárkány alszik veled. Beszélgetések könyve. Bp., 1991, Szépirodalmi.

SAM4 = A0890. Színművek. (2) [Káin és Ábel. + A szuzai menyegző. + Az álomkommandó.] Bp., 1992, Szépirodalmi.

SAM5 = A0900. Csipkerózsika ébresztése. Arcképvázlatok, esszék, úti tűnődések. Bp., 1993, Szépirodalmi.

SAM6 = A0960. Engedjétek hozzám jönni a szavakat. [Jegyzetek hómezőn és porban. – Levelek a fehér toronyból.] Bp., 1994, Akadémiai.

SAM7 = A0970. Színművek. (3) [Vidám sirató. + Advent a Hargitán. + Az ugató madár.]. Bp., 1995, Akadémiai.

SAM8 = A0990. Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Csíkszereda, 1996, Pallas-Akadémia. [Ennek a kötetnek van egy budapesti kiadása is (A0980), amely valószínűleg korábban jelent meg néhány héttel, de mivel én a csíkszeredai kiadást írtam le, ezért azt vettem alapul.]

SAM9 = A1000. Kék álhalál. Elbeszélések. Bp., 1997, Akadémiai.

SAM10 = A1010. Napló. [Heródes napjai. (Napló 1984–1987. aug. 10.) + Szemet szóért.] Bp., 1998, Helikon.

SAM11 = A1050. Balkáni gerle. [Dráma. + Napló (1987. aug. 14.–1988. febr. 2.)] Bp., 1999, Helikon.

SAM12 = A1070. Kalandok könyve. Csíkszereda, 2001, Pallas-Akadémia.

SAM13 (SAM13/1 + SAM13/2) = A1100. Erdélyország mit vétettem? 1–2. köt. Csíkszereda, 2002, Neptun Impex Rt.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
 
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék