kuszálik péter
Sütő András életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Sütő András életmű-bibliográfiája
    év 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
         
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    színház a b c d e f g h i j k l m n p s t v  
    interjú b  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -   
  1957: 57 tétel lapozás: 1-30 | 31-57

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm





 


♦ Sieg in Morgengrauen. [= A0010 Hajnali győzelem.] Skizzen und Novellen. [Karcolatok és novellák.] Aus dem Ungarischen übertragen von [Ford.] Mariana Şora. Buk., 1957, Verlag für Fremdsprachige Literatur, 286 p. 20 cm. [Német ny. fordítás. Az előző kötet (B190) utánnyomása.] 1957

♦ Rătăcirile lui Salamon. [= Félrejáró Salamon.] În româneşte de [Ford.] Constantin Olariu. Buc., 1957, ESPLA, 141 p. 17 cm. Pld.: 35.110. /Colecţia Albina/ [Román nyelvű fordítás.] ¤ Ismertető: S01640 Elvin, B.: Viaţa romînească, 1957/6. S01650 Al. Săndulescu: Gazeta literară, 1957. jún. 6. S01670 Felicia Dan: Scînteia tineretului, 1957. jún. 15. S01680 K.: Utunk, 1957. jún. 20. S01700 Ileana Vrancea: Scînteia, 1957. júl. 13. S01710 Georgeta Horodincă: Gazeta literară, 1957. júl. 25. 1957

♦ Zabluzsgyenyija Salamona. [= Félrejáró Salamon.] Perevod [Ford.:] N. V. Sztroe. Prediszlovie [Előszó:] Stefan Luka. Buhareszt, 1957, Redakcija Narodnaja Rumünija, 62 p. 20 cm. Pld.: 20.500. /Biblioteka Narodnaja Rumünija 9, 1957/ [Orosz nyelvű fordítás.] 1957

♦ *** A szocializmus védelmében. Dokumentumok a Magyar Autonóm Tartományból az 1956 október-novemberi magyarországi ellenforradalommal kapcsolatban. Mvh., 1957, ÁIMK, 249 p. Pld.: 3000 f. + 2000 k. [A gyűjtemény tk. tartalmazza a következő dokumentumokat: Lelkiismeretünk parancsszava. (39–45. // Ua. in: G03030 Vörös Zászló, 1956. nov. 4.); Nagygyűlés a Marosvásárhelyi Textil – Textila Mureş kisipari termelőszövetkezetben. (136–140. // Ua. in: S01520 Vörös Zászló, 1956. nov. 11.) // Névmutató nélkül; S. A. neve a köv. oldalakon: 45., 136., 139., 203.] 1957

♦ Sütő András: Lantosok és kritikusok. /cikk/ Irodalmi évkönyv 1957. Buk., [1956], ÁIMK, 320–322. p. [Lh: OSzK, P 34.017. // Az írás 1956 szeptemberében született az SzKP XX. kongresszusát követő önvizsgálat-hullám hatására. „Megtagadni sem akarom önmagam, mert írásaimnak javát – ha van ilyen – változatlanul igaznak érzem. (…) Sok győzelemről írtam, a magam módján sok földrevert kisember győztes felemelkedését s »elindulását« dicsértem ámuló szavakkal, a kommunizmus felé dübörgő kornak kijáró kalaplevevéssel. (…) Hamisnak bizonyult kinyilatkoztatások az én szememre is hályogot vetettek. (…) Nem bocsátom meg magamnak, mert sok keserves tapasztalat árán tanultam meg, hogy az emberi lélek, melyre hatni akarunk, nem kísérleti nyúl, sem tengeri malac. (…) Az író azonban önvizsgálat nélkül nem mehet előbbre. Ez az önvizsgálat pedig elkerülhetelenné teszi a beismerést: ott is lantosok voltunk, ahol kritikusoknak kellett volna lennünk. Részesei voltunk sok győzelemnek. De részesei voltunk az elhallgatásnak is a »kényes kérdésekben«. »Mert növeli, ki elfödi a bajt«, s ahogy visszapillantok az elmúlt esztendőkre, sok megíratlan fájdalom sötétlik elém számonkérően. (…) A válogatás, mely elkövetkezendő kötetekből vágja sutba a hamisat, a kiagyaltat, az oktalan és ostoba gondolatot, egyben elszánás is; semmiféle lektori vagy rosszul értelmezett irodalompolitikai kívánalom sem üthet félre az igazmondástól.” // Ua. kötetben, jegyzetekkel: A0590 Évek…: 111–114.] 1957

♦ Ion Creangă: A kicsi tű és a nagyverő. Ford. Sütő András. Napsugár, 1957. jan. [Nem láttam, forrás: DS1: 404.] 1957

♦ Sütő András – Kárpáti György: Szavad legyen a mi szavunk. Vígjáték egy felvonásban. Művelődés, 1957/1.: 38–41. [Sütő András novelláját színpadra alkalmazta K. Gy.] 1957

♦ Sütő András állami díjas: Levél egy könyvtároshoz. Könyvtárosok Tájékoztatója, 1957/1.: 4–5. 1957

♦ Sütő András: Rătăcirile lui Salamon. Nuvelă. (Fragment) În româneşte de Dudu Olariu. Viaţa românească, 1957/1.: 30–78. [Félrejáró Salamon. Részlet.] 1957

♦ Sütő András: Irodalmi évkönyv? /jegyzet/ Utunk, 1957. jan. 12.: 2. 1957

♦ Szavad legyen a mi szavunk. Vígjáték egy felvonásban. Sütő András hasonló című elbeszélése nyomán írta Kárpáti György. Falvak Dolgozó Népe, 1957. jan. 15.: 4. 1957

♦ Sütő András: A mytilénei szerelmesek. /könyvismertető/ Utunk, 1957. jan. 26.: 2. [Longosz könyvéről.] 1957

♦ Sütő András: „Megszépült emlékek”. /kritika/ Igaz Szó, 1957/3.: 476–477. [Huszár Sándornak az Utunkban megjelent (1957. febr. 16.) novellájáról.] 1957

♦ *** A tartományi néptanács munkálataiból. – Sütő András képviselő felszólalása: Munkánkkal a szocialista építést, hazánk dolgozóinak erkölcsi és politikai egységét szolgáljuk. Vörös Zászló, 1957. ápr. 10.: 3. 1957

♦ Sütő András: Május üzenete. /cikk/ Vörös Zászló, 1957. ápr. 30.: 11. 1957

♦ Sütő András: Megszólalt a nép a színjátszók versenyén. (1. rész) Művelődés, 1957/5.: 10–11. [A műkedvelő mozgalom kérdéseiről. // Nem láttam; leírás az éves tartalomjegyzék alapján.] 1957

♦ Sütő András: A megszólalt nép. Jegyzetek egy színjátszó versenyen. (2. rész) – Paraszt ödipuszok. Művelődés, 1957/6.: 40–41. [A műkedvelő mozgalom kérdéseiről.] 1957

♦ Sütő András: A néplélek hangjai. Vörös Zászló, 1957. jún. 9.: 4. 1957

♦ Sütő András: O cană de untură. În româneşte de Kati şi Mihnea Fuiorescu. Viaţa românească, 1957/9.: 73–77. [Egy csupor zsír.] 1957

♦ Sütő András: Vörösmartytól a Székelyföldig. /jegyzet/ Igaz Szó, 1957/10.: 635. 1957

♦ Sütő András: A Falvak Népe újjászületése. Falvak Dolgozó Népe, 1957. okt. 1.: 3. [25 éve indult a Falvak Népe első sorozata. „Így nőtt a Falvak Népe. Parasztok, s később munkások tolla teremtette egyszerű, a néppel szót értő stílusát, alakította ki arculatát. – Ez az indulás számomra feledhetetlen marad. Nemcsak azért, mert magam is szinte gyerekfővel ültem be a Falvak Népe szerkesztőségébe, s nemcsak azért, mert e szépséges küzdelemben itt láttam meg halántékomon az első ősz hajszálat is, hanem elsősorban azért, mert a Falvak Népe újjászületése a népi hatalom birtokba vételének része s részese is. (…) A lap címe és köntöse is változott. Lakhelyét, mely egyetlen füstös falú szoba volt, palotával váltotta fel a párt szerető gondoskodása. E változásokban pedig a lap változatlanul a dolgozó parasztság, a munkásosztály igazságának közlönye maradt.”] 1957

♦ Sütő András: Félrejáró Salamon. Falvak Dolgozó Népe, 1957. okt. 8.–1958. febr. 4. [Kisregény 14 folytatásban, a szerző előszavával.] 1957

♦ *** A szocialista hazafiság és a proletár nemzetköziség ügyéért. Marosvásárhelyi értelmiségiek nagygyűlése. Vörös Zászló, 1957. okt. 23.: 2–4. [Sütő András hozzászólása a 4. oldalon. // Az ürügy: Jordáky Lajos „önkritikája”, vesd össze: Vörös Zászló, 1957. okt. 11. és nov. 5.; Előre, 1957. okt. 15. // Részlet Sütő felszólalásából: „De a romániai magyar lakosság alapvető érdekeit az az erő vitte győzelemre, amely ezeket az érdekeket nem választotta el az egész dolgozó nép alapvető osztálykérdéseitől; ez az erő a Román Munkáspárt, ezt ma már minden becsületes értelmiségi tudja és vallja. – Sajnos Jordáky magatartása, közéleti szereplése nem tükrözte ezt a félreérthetetlen, egyedül helyes állásfoglalást. Jordáky Lajosban ezért az ellenség szövetségest látott. Jordáky akarva-akaratlanul okot adott arra, hogy az ellenség bizalommal közeledjék hozzá. Ezért tartom helyes intézkedésnek, hogy önbírálatát a sajtó közölte s az egész értelmiség megvitatja. Mert ez a vita megerősíti az értelmiségnek a párttal való kapcsolatait, s ütést mérünk vele azokra, akik a nacionalizmus világméretű bukásának alkonyán a nacionalizmus új hajnalát keresik.” // A marosvásárhelyi nagygyűlés teljes anyaga megjelent az Előrében is (1957. okt. 26.).] 1957

♦ Sütő András: A mi tíz esztendőnk. /cikk/ Igaz Szó, 1957/12.: 960–961. [Tíz éve mondott le Mihály király Románia trónjáról. Részlet: „Vajon ki fogja megírni egyszer a mi félelmeink és aggodalmaink történetét? A királyi Románia nemzetiségi magyarjáét, aki mindig ütést-kivédő mozdulattal szerénykedett el a csendőr előtt s legmerészebb álmai közé tartozott, hogy egyszer a piacon fortisszimóban az anyanyelvén énekelhessen. (…) A mi tíz esztendőnk: egyetlen forradalmi roham volt a történelmi késés behozatalára.”] 1957

♦ Sütő András: A nagyság igézete. /jegyzet/ Igaz Szó, 1957/12.: 1102. [Tomcsa Sándor novellája ürügyén.] 1957

= G03080 Sütő András – Kárpáti György: Szavad legyen a mi szavunk. Vígjáték egy felvonásban. Művelődés, 1957. jan. = G03120 Szavad legyen a mi szavunk. Vígjáték egy felvonásban. S. A. hasonló című elbeszélése nyomán írta Kárpáti György. Falvak Dolgozó Népe, 1957. jan. 15. Előzmény: G02140 Sütő András: Szavad legyen a mi szavunk. /próza/ Utunk, 1952. nov. 14. és G02150 Sütő András: Cuvîntul tău să fie cuvîntul nostru. Contemporanul, 1952. nov. 21. Kötetben, in: D070 *** Pentru viaţă nouă = Az új életért. Mvh., 1961. (Sütő András: Szavad legyen a mi szavunk. Színdarab egy felvonásban, két képben: 23–38.) 1957

O mică întîmplare [= Egy kis történet]. A Félrejáró Salamon alapján a forgatókönyvet írta és rendezte Gheorghe Turcu, 1957. ¤ Ismertető: S01721 Dumitru Carabăţ: O mică întîmplare. Film romînesc. Film, 1957/9.: 18–22. 1957

♦ Crohmălniceanu, Ovid S.: Cronici literare. 1954–1956. Buc., 1957, EPL. [Tart.: Însemnări pe marginea unui volum de schiţe. (B090 Sütő András: Pornesc oamenii. 272–279.) // Első közlés: S00820 Contemporanul, 1953. dec. 25. // Nem láttam; forrás: R231 LRGB: 296.; R121 BLR: 340, 953.; P0751 Réthy–Váczy: 930.] 1957

♦ Nagy István: A harc hevében. Mvh., 1957, ÁIMK. [Tart.: Fiatal prózaíróink. (192–204) • A múltról újat vagy semmit. (249–256) // Tk. S. A.-ról.] 1957

♦ Kacsó Sándor: A parasztkérdés irodalmunkban. Korunk, 1957/1.: 119–122. [Szabó Gyula és Sütő András köteteiről (Emberek indulnak, Egy pakli dohány, Félrejáró Salamon). // Ua. kötetben, in: P0070 K. S.: Írók – írások. Buk., 1964. (223–233.)] 1957

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» rövidítések
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmû-bibliográfiája
» Benkõ Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmû-bibliográfia
» Domokos Géza életmûbibliográfia
» Gáll Ernõ életmû-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmû-bibliográfiája 1920-1973
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmû-bibliográfiája
» László Dezsõ életmû-bibliográfiája
» Ligeti Ernõ munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmû-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmû-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütõ András életmû-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmû-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék